Noodnummer: 911 Tiplijn Politie: 9310

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna: Schadefonds) geeft een financiële tegemoetkoming (eenmalige uitkering) aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Dit geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf en schulddelict in de zin van artikel 320 Wetboek van Strafrecht BES,en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Ook zij kunnen in aanmerking komen voor een uitkering. 

Doel tegemoetkoming

Met de tegemoetkoming erkent het Schadefonds - namens de samenleving vanuit de overheid - het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Wanneer komt een slachtoffer of een nabestaande in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Om als slachtoffer of nabestaande in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming, moet worden voldaan aan de volgende wettelijke criteria:

 • Het is aannemelijk dat iemand slachtoffer is van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of dood door schulddelict
 • Het slachtoffer heeft hierdoor ernstig letsel of is hierdoor overleden
 • Het misdrijf is in Caribisch Nederland gepleegd, na 1 januari 2017
 • Het slachtoffer of de nabestaande heeft geen eigen aandeel
 • De schade is niet op andere wijze vergoed
 • De aanvraag is binnen 10 jaar na het misdrijf ingediend  

Wanneer komt een naaste in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming?

Om als naaste in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming, moet worden voldaan aan de volgende wettelijke criteria:

 • Het is aannemelijk dat iemand slachtoffer is van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf 
 • Het slachtoffer heeft hierdoor ernstig en blijvend letsel 
 • Het misdrijf is in Caribisch Nederland gepleegd, na 1 januari 2019
 • Het slachtoffer of de naaste heeft geen eigen aandeel
 • De schade is niet op andere wijze vergoed
 • De aanvraag is binnen 10 jaar na het misdrijf ingediend

Wanneer is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf?

Geweld kan bestaan uit:

 • Lichamelijk en psychisch geweld 
 • Mishandeling    
 • Openlijke geweldpleging 
 • Bedreiging met geweld 
 • Mensenhandel  
 • Belaging
 • Verkrachting
 • Diefstal met geweld en moord en doodslag zijn misdrijven die altijd worden aangemerkt als: geweldsmisdrijf.

Ook als een slachtoffer onder grote psychische druk wordt gezet kan sprake zijn van een geweldsmisdrijf. Het geweldsaspect kan hierbij dan bijvoorbeeld bestaan uit het creëren van een bepaalde situatie of het misbruik maken van omstandigheden. Hierbij valt te denken aan zedenmisdrijven. Een aanzienlijk leeftijdsverschil, een gezagsverhouding of een afhankelijke positie ten opzichte van de dader zijn voorbeelden van omstandigheden die gelijk gesteld kunnen worden met geweld.

Waarom heeft het Schadefonds stukken nodig van de politie en/of het Openbaar Ministerie?

Het misdrijf en de toedracht, de aanleiding en de omstandigheden van het misdrijf moeten uit objectieve informatie duidelijk worden. Het Schadefonds beoordeelt of sprake is van slachtofferschap, niet van daderschap. Daarvoor heeft het Schadefonds onder meer informatie nodig uit de dossiers van politie en/of OM. 

Welke stukken kan het Schadefonds opvragen?

 • PV van aangifte
 • Relaas van het PV/stam PV
 • PV van verklaringen verdachte(n)
 • PV van verklaringen van getuige(n)
 • PV van bevindingen (geen processen-verbaal ter zitting van de rechtbank)
 • PV van opsporingsverrichtingen
 • PV van getuigen- of deskundigenverhoren door de RC
 • PV van verklaringen van deskundigen en deskundigenrapportages  Voegingsformulier/schadeopgaveformulier.

Moet de dader zijn veroordeeld?

Nee, om te kunnen bepalen of een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of dood door schulddelict aannemelijk is, is het niet van belang of de verdachte is aangehouden of veroordeeld. De aannemelijkheidtoets van het Schadefonds is een lagere toets dan de toets van wettig en overtuigend bewijs. Ook als de zaak is geseponeerd wegens onvoldoende bewijs heeft het Schadefonds stukken nodig van politie en/of OM, omdat het dan nog steeds mogelijk is dat het slachtoffer wel recht heeft op een uitkering uit het Schadefonds.

Zijn de politie en het OM verplicht informatie te verstrekken aan het Schadefonds?

Ja, de informatieverstrekking is gebaseerd op artikel 9 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, op de artikelen 6a:1 en 4:2, eerste lid, onder a van het Besluit politiegegevens, artikel 13 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES en artikel 10, onderdeel n, van de Regeling justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag BES.

Zijn er afspraken tussen de politie, het OM en het Schadefonds?

Voor de informatieverstrekking aan het Schadefonds zijn convenanten afgesloten met de politie en het OM. In de convenanten staat dat het Schadefonds per e-mail een verzoek om stukken stuurt. Bij de politie verloopt dit via de afdeling Opsporing. De convenanten zijn gemaakt in het belang van de aanvrager. Voor de aanvrager is het namelijk noodzakelijk dat het Schadefonds de stukken zo snel en volledig mogelijk ontvangt van politie en OM. 

Wat gebeurt er als de aanvrager een eigen aandeel heeft in het geweldsmisdrijf?

Het Schadefonds is er om mensen, die buiten hun schuld slachtoffer worden van geweld, een financiële tegemoetkoming te bieden in hun schade. Als de aanvrager een eigen aandeel heeft in het geweld is deze tegemoetkoming in principe niet passend, omdat de uitkering een uiting is van solidariteit van de samenleving met het slachtoffer. De tegemoetkoming wordt namelijk gefinancierd uit algemene middelen. Het is belangrijk dat de politie of het OM juist dan stukken verstrekt. Alleen als we kennis kunnen nemen van verklaringen van anderen dan de aanvrager, kunnen we helderheid krijgen over het aandeel dat de aanvrager had in het geheel.

Wat gebeurt er als de aanvrager al een schadevergoeding heeft gehad?

Het Schadefonds betaalt een eenmalige uitkering als de schade niet op een andere manier wordt vergoed door bijvoorbeeld de dader of verzekeringsmaatschappij. Om te beoordelen of de schade al op andere wijze is vergoed, heeft het Schadefonds in voorkomende gevallen het schadeopgaveformulier nodig. 

Wat kunt u als medewerker van de politie of het Openbaar Ministerie betekenen voor slachtoffers?

U kunt slachtoffers wijzen op het Schadefonds. Daarnaast is het in het belang van het slachtoffer dat u zo snel mogelijk stukken uit het proces-verbaal verstrekt aan het Schadefonds. Hoe sneller het Schadefonds de stukken heeft, hoe sneller de aanvrager de beslissing ontvangt en hiermee de erkenning voor het onrecht dat hem is aangedaan. 

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Op twee manieren kan een aanvraag worden ingediend:

- Het slachtoffer/de nabestaande/de naaste gaat langs bij Bureau Slachtofferhulp en zij dienen de aanvraag digitaal samen met hen in.

- Het slachtoffer/de nabestaande/de naaste download een aanvraagformulier van de website, print deze uit, vult en ondertekend het formulier en stuurt deze, met een kopie van uw paspoort/identiteitskaart/rijbewijs en alle benodigde stukken, per post naar het Schadefonds in Europees Nederland.

Het Schadefonds raadt aan om de aanvraag via Bureau Slachtofferhulp in te dienen. Dit omdat de post vanuit Caribisch Nederland naar Europees Nederland lang op zich kan laten wachten. Bureau Slachtofferhulp kan uw aanvraag digitaal, en zonder tijdsverlies, bij het Schadefonds indienen. Daarnaast heeft Bureau Slachtofferhulp ervaring met het invullen van aanvraagformulieren en weten zij exact wat voor het Schadefonds belangrijk is. Ook kan Bureau Slachtofferhulp, namens het Schadefonds, de identiteit controleren door ter plekke het paspoort/identiteitskaart/rijbewijs te bekijken.

Meer informatie

Meer informatie over het Schadefonds is te vinden op de website www.schadefondscn.com.